[1]
Y. V. Philippov, “NIZHNY NOVGOROD BELYANA BARGE IN THE XIX CENTURY”, J. Geogr. Inst. Cvijic, vol. 65, no. 3, pp. 423–429, Dec. 2015.