V. Philippov, Yury. 2015. “NIZHNY NOVGOROD BELYANA BARGE IN THE XIX CENTURY”. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA 65 (3):423-29. https://doi.org/10.2298/IJGI1503423P.