(1)
V. Philippov, Y. NIZHNY NOVGOROD BELYANA BARGE IN THE XIX CENTURY. J. Geogr. Inst. Cvijic 2015, 65, 423-429.